حمایت هابازارپردازی تهران
بازار بین
پشتیبانی از شناخت بازار، تحلیل بازار و توسعه کسب و کار
فیلم‌گردی
خدمت تحلیل نتایج پیش‌بازاریابی (اکران محدود)
خبرگزاری مهر
تولید گزارش‌های ذائقه‌سنجی
خبرگزاری مهر
ارائه خدمت ذائقه سنجی آنلاین
خبرگزاری مهر
تولید گزارش‌های بازارسنجی
خبرگزاری مهر
ارائه خدمت بازار سنجی آنلاین
خبرگزاری مهر
ارائه خدمات بازارسنجی در قالب فوکوس گروپ‌ها
حوزه هنری دیجیتال
ارائه خدمت تولید گزارش‌های تحقیقات بازار
سوره مهر الکترونیک
ارائه خدمت تولید گزارش‌های ذائقه‌سنجی و بازارسنجی
تلوبیون
ارائه نتایج پیش‌بازاریابی ناشی از اکران محدود اثر
ارزش‌آفرین
توسعه ایده‌پردازی، به‌کارگیری پلتفورم‌های تخصصی و خدمات مربی‌گری
حوزه هنری دیجیتال
خدمات مربی گری (مدیریتی/فنی/هنری)
بنیاد سپهر
ارائه خدمات مربی‌گری حقوقی و قراردادی
سوره مهر الکترونیک
ارائه خدمت تولید اپلیکیشن‌های کتاب تعاملی
تلوبیون
خدمات ترویجی و تبلیغی (بنرکردن/فیچرکردن/پخش تیزر/کمپین‌های تبلیغی)
اطمینان‌آفرین
ارائه تضامین و اعتبارنامه‌ها، امکان بازارسازی از طریق ارائه خدمات مالی
فیلم‌گردی
ایجاد سازوکارهای اعتبار مشتریان (خدمات باشگاه‌داری)
صندوق سپهر
صدور ضمانت توانمندی فنی
صندوق سپهر
صدور اعتبار نامه مالی
صندوق سپهر
صدور ضمانت نامه حسن انجام کار
صندوق سپهر
ایجاد سازوکار خرید لیزینگی محصولات فرهنگی
حوزه هنری دیجیتال
ایجاد سازوکارهای اعتبار مشتریان (خدمات باشگاه‌داری)
سوره مهر الکترونیک
ایجاد سازوکار می‌نیمم گارانتی فروش
بازار‌ آفرین
ترویج و تبلیغ محصولات، ایجاد شبکه توزیع و فروش
فیلم‌گردی
خدمات تخصصی ترویجی (نوشتن نقد تخصصی/پرونده خبری/...)
خبرگزاری مهر
طراحی بسته ترویجی و تبلیغی
خبرگزاری مهر
انجام فعالیت‌های ترویجی و تبلیغی (بنرکردن/فیچرکردن/پخش تیزر/کمپین‌های تبلیغی)
خبرگزاری مهر
ارائه خدمات تخصصی ترویجی (نوشتن نقد تخصصی/پرونده خبری/...)
حوزه هنری دیجیتال
ارائه خدمات تخصصی ترویجی (نوشتن نقد تخصصی/پرونده خبری/...)
سوره مهر الکترونیک
ارائه خدمات تخصصی ترویجی (نوشتن نقد تخصصی/پرونده خبری/...)
تلوبیون
ساخت برنامه‌های تلویزیونی ترویجی و تبلیغی
تلوبیون
تولید برنامه تلویزیونی مسابقاتی
تلوبیون
پخش محصولات تلویزیونی مکمل
بستر آفرین
سرمایه‌گذاری، ثبت و صیانت از مالکیت معنوی، تسهیل در صدور مجوزها، زیرساخت‌های کسب و کار
فیلم‌گردی
تسهیل‌گری یا صدور موقت پروانه نمایش
خبرگزاری مهر
تامین مالی (انواع تسهیلات/مشارکت حقوقی یا مدنی)
خبرگزاری مهر
مشوق‌های مالی (جوایز مالی)
بنیاد سپهر
ثبت مالکیت معنوی در داخل
بنیاد سپهر
ارائه خدمات حقوقی توسعه کسب و کارهای فرهنگی
بنیاد سپهر
ارائه خدمات اخذ مجوزهای حقوقی
سوره مهر الکترونیک
تسهیل‌گری یا صدور موقت مجوز نشر
تلوبیون
صدور موقت پروانه نمایش
تلوبیون
ارائه نتایج پیش‌بازاریابی ناشی از اکران محدود اثر
رضایت آفرین
ارائه خدمت پیش‌بازاریابی، خدمات رتبه بندی و بازخوردگیری از فضای تست محصولات فرهنگی
فیلم‌گردی
خدمت تحلیل نتایج پیش‌بازاریابی (اکران محدود)
خبرگزاری مهر
تولید گزارش‌های ذائقه‌سنجی
حوزه هنری دیجیتال
ارائه خدمت ذائقه سنجی آنلاین
بنیاد سپهر
ارائه خدمت پیش‌بازاریابی (نشر محدود)
تلوبیون
ارائه خدمت پیش‌بازاریابی